Vedtægter.

Herrerejsers vedtægter

 1. Navn og formål
 • 1 Navn

Stk. 1 Herreklubbens navn er “Herrerejser F/S”.

 • 2 Formål

Stk. 1 Herrerejsers formål er:

I.samle drengene 2 gange om året samt drage fordele af det indbyrdes netværk, og at mødes ifm. diverse underholdende arrangementer.

 1.  at afholde generalforsamling ved hvert arrangement
 2. Medlemsforhold og organisation
 • 3 Medlemmer

Stk. 1 Herrerejser omfatter personerne listet på bilag 1/ nævnt på hjemmesidenwww.herrerejser.dk

Stk. 2 Herrerejser kan i særlige tilfælde optage nye medlemmer, hvis de er indforstået med at udbrede begrebet; drage fordel af det indbyrdes netværk. Nye medlemmer skal møde op første gang, ellers skal de have en meget gyldig grund, som vurderes af den på det tidspunkt siddende bestyrelse. Ellers bliver det nye medlem ekskluderet uden yderligere varsel !!!!!

Stk. 3 Foreningen kan max. have 30 medlemmer

Stk. 4 Optagelse af kvinder som medlemmer af Herrerejser er ikke muligt – dette kan aldrig komme op til debat eller afstemning.

 • 4 Organisation

Stk. 1 Herrerejsers højeste myndighed er generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede med undtagelse af de specielle punkter, som er beskrevet i disse vedtægter.

Stk. 2 Bestyrelsen er Herrerejsers ledelse. Den består af en formand, en næstformand samt en 3. person (3-hjul). Det er ikke muligt at opnå genvalg til bestyrelsen to år i træk.

Stk. 3 Indkaldelse/invitation til generalforsamlingen skal ske med 30 dages varsel. Der afholdes 2 årlige arrangementer, de skal ligge den første lørdag i maj og oktober.  Indkaldelsen sker pr mail og i særlige tilfælde telefonisk (Blom ønsker en fax, men da ingen andre ejer en fax er det umuligt).

Stk. 4 Generalforsamlingen arrangeres og afholdes af bestyrelsen som er valgt ved seneste lejlighed.

Stk. 5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bringes op på generalforsamlingen.

Stk. 6 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden beretning.
 3. Kasserens aflæggelse af regnskab for Herrerejser.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af formand, næstformand, og 3-hjul.
 6. Eventuelt.
 • 5 Medlemmernes pligter og rettigheder

Stk. 1 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2 Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen, dog skal vi ”hele vejen rundt” inden man igen kan vælges, på www.herrerejser.dk, under medlemmer kan man se hvornår medlemmet sidst har siddet i bestyrelsen.

Stk. 3 Alle medlemmer skal deltage aktivt.

Stk. 4 Alle medlemmer skal afgive deres stemme ved afstemninger.

Stk. 5 Alle medlemmer er forpligtet til at betale kontingent, til vores fælles konto. Der kan kun indbetales kontingent via kontoen. Kontingentet betales 2 gange årligt. Der skal indbetales 2 x 200 kr. pr. år. Betalingsdatoer er 1/3 og anden gang er 1/9.             Kontonummer for indbetaling kan oplyses ved henvendelse til Johnny Bach, Henrik Lykke eller Søren Lund.                                                                                                                                     Husk at påføre navn ved betalingen. Johnny Bach er ansvarlig for kontoen, og
Henrik Lykke er revisor på den.

Stk. 6 Pokal

Det medlem der sidst har vundet pokalen, har pligt til at få sit navn graveret i pokalen og medbringe (eller sørge for) den bliver medbragt til generalforsamling. Det koster en omgang øl, eller anden omgang J at glemme det.

 • 6 Eksklusion og udmeldelse

Stk. 1 Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, hvis særlige forhold giver anledning til dette. Der kræves en tilslutning på 2/3 flertal af de fremmødte ved en generalforsamling.

Stk. 2 Et medlem, som er ekskluderet fra Herrerejser, kan optages på et senere tidspunkt.

Stk. 3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis dette gentagne gange undlader at betale kontingentet.

Stk. 4 Udmeldelse kan kun efter skriftlig meddelelse til formanden.

Stk. 5 Misser bestyrelsen at arrangere et arrangement er de ekskluderet.

 1. Lov og vedtægtsændringer
 • 7 Lovændringer

Stk. 1 Ændringer af Herrerejsers vedtægter kan kun foretages ved simpelt stemmeflertal ved en generalforsamling.

 1. Opløsning
 • 8 Opløsning

Stk. 1 Herrerejser kan kun opløses, hvis dette vedtages med et enstemmigt flertal på en generalforsamling.

Stk. 3 Herrerejsers økonomiske midler skal i tilfælde af opløsning gå til foreningen for enlige mødre med børn.

Vedtaget på generalforsamlingen den 2. oktober 2004

(og er ikke revideret siden ! )

Og dog…… revideret 1.oktober 2011 jævnfør referat.

Og igen …….. 5.maj 2012

Og igen 14.oktober 2014